O nama Rad organa upravljanja Dječija nedjelja 2019 Aktuelnosti Oglasi Youtube kanal Javne nabavke Javne nabavke KS Donacije i transferi Propisi Kontakt
Glavni-ulaz-u-zgradu-slika..jpg

Odgojni centar Kantona Sarajevo je kantonalna javna ustanova u oblasti socijalne zaštite. Djelatnost ustanove je utvrđena Odlukom o osnivanju ustanove i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo. Sastoji se od četiri Službe i to: Službe za izvršavanje sudskih mjera, Službe za zbrinjavanje djece u stanju potrebe, Službe za dijagnostiku i opservaciju i Službe za opšte i zajedničke poslove.
Dvoriste-slika.4.jpg

Korisnici usluga Odgojnog centra su maloljetnici, oba spola, uzrasta do 18 godina. Djelatnost Odgojnog centra je izvršavanje odgojne mjere upućivanja u Odgojni centar izrečene od strane nadležnog suda maloljetnom učiniocu krivičnog djela, na način propisan zakonom kojim se reguliše izricanje i izvršenje ove odgojne mjere i to:

- na određeni broj sati tokom dana u trajanju najmanje 14 dana a najduže 30 dana;

- na neprekidni boravak u trajanju najmanje 15 dana, ali ne duže od tri mjeseca;

tabla1.jpg

Odgojni centar vrši dijagnostiku i opservaciju maloljetnih osoba tokom sudskog postupka prema naredbi nadležnog tužiteljstva ili suda. Odgojni centar osigurava prihvat i privremeni smještaj maloljetnih osoba tokom pripremnog postupka, ukoliko o tome odluči nadležni sud. Služba za zbrinjavanje djece u stanju potrebe Odgojnog centra može vršiti poslove dnevnog zbrinjavanja djece na dobrovoljnoj osnovi. Troškovi zbrinjvanja i smještaja djece u Službi za zbrinjavanje djece u stanju potrebe Odgojnog centra osiguravaju se iz Budžeta Kantona Sarajevo na poziciji Kantonalnog ministarstva predviđenoj za tu namjenu, budžeta općina, donacija, legata, poklona i drugih izvora prihoda u skladu sa propisirna.